0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni
Medot Brut 48
Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE: Praznujte poletje z Medotom

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Praznujte poletje z Medotom je Domačija Medot, Trg 25. maja 8a, 5212 Dobrovo v Brdih (v nadaljevanju organzator).
Podeljevalec nagrad(e)j e Domačija Medot.

Nagradna igra poteka od 9.7.2024 do vključno 14.7.2024 na Facebook in Instagram strani Medot Wines. Hkrati potekata dve enaki nagradni igri, na vsakem kanalu ena.

Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom ali Instagramom. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre. Facebook in Instagram sta izvzeta iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani izvajalcu oz. organizatorju, nikoli Facebooku ali Instagramu. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

2. Udeleženci nagradne igre in sodelovanje v njej

Nagradna igra na Facebooku poteka tako, da sodelujoči, ki je všečkal profil Medot Wines, pod nagradno objavo na Facebook časovnici v komentar označi 2 prijatelja, s katerima bi to poletje z veseljem nazdravili s peninami in vini Medot.

Nagradna igra na Instagramu poteka tako, da sodelujoči, ki sledi profilu @medotwines, v komentar pod nagradno objavo označi 2 prijatelja, s katerima bi to poletje z veseljem nazdravili s peninami in vini Medot.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • so državljani in rezidenti Republike

 • Slovenije, so starejši od 18 let,

 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook in Instagram.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, soorganizatorju ali podeljevalcu nagrade ter njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in s svojimi osebnimi podatki.

Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena, zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi pravili, bo udeleženec organizatorju predložil sledeče podatke: ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,

 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,

 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre,

 • prijava udeleženca ni bila ustrezna.

Organizator in soorganizatorji si na zahtevo državnih organov pridržujejo pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

3. Nagrade

Nagradni sklad nagradne igre, ki poteka na Facebook kanalu vsebuje:
- 1x vinsko popotovanje na domačiji Medot (vinska degustacija z ogledom kleti),
- 1x poletni to-go set (penina Medot Brut 48 v Medot hladilni torbi),
- 1x vino Medot Rebula Journey.

Nagradni sklad nagradne igre, ki poteka na Instagram kanalu vsebuje:
- 1x vinsko popotovanje na domačiji Medot (vinska degustacija z ogledom kleti),
- 1x poletni to-go set (penina Medot Brut 48 v Medot hladilni torbi),
- 1x vino Medot Rebula Journey.

Hkrati potekata 2 ločeni nagradni igri na 2 kanalih:

 • Instagram 

 • Facebook

Na vsakem kanalu bomo izžrebali 3 nagrajence/-ke.

Skupno podeljujemo 6 nagrad

Sodelujoči lahko hkrati sodelujejo v nagradni igri na Instagramu kot tudi na Facebooku in si s tem povečajo možnost za osvojitev nagrad.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati njene protivrednosti v denarju.

4. Žrebanje nagrade 

Žreb bo potekal enkrat, in sicer v ponedeljek, 15. 7., na sedežu izvajalca v prisotnosti treh članov komisije. Izbor ne bo javen. O izboru odgovorna oseba izvajalca vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri izvajalcu.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma žrebanja. 
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.
 
V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

5. Obveščanje o nagrajencih

Rezultati žrebanja bodo najkasneje v 2 delovnih dneh po zaključku žrebanja objavljeni na Facebook strani Medot Wines in Instagram profilu @medotwine.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre na časovnici Facebook strani Medot Wines in Instagram profilu. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku deset dni od objave razglasitve nagrajenca posredovati osebne podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Medot Wines in Instagram profilu @medotwines.

6. Prevzem nagrad

Nagrada bo nagrajencu vročena priporočeno po pošti najkasneje v roku 30 delovnih dni od izvedbe žrebanja nagrad.
Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko obvesti nagrajenca o prejemu nagrade in mu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: ne posredujem podatkov, nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
- pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
- nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče dostaviti ali
- tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

7. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitne napačno izpolnjene prijave,

 • morebitno neuspele prijave na nagradno igro,

 • morebitno pomanjkljivo izpolnjene podatke v nagradnem obrazcu,

 • (ne)delovanje spletnega mesta www.medot-wines.com,

 • vse ostale aktivnosti na www.medot-wines.com,

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

8. Obdavčitev  nagrajenca

Nagrajenec je davčni zavezanec. Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo), od katerega organizator nagradne igre kot plačnik davka obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca.

Nagrada, podeljena v nagradni igri je obdavčena kot drugi dohodek, če njegova vrednost presega 42 EUR (tretji odstavek 108. člena ZDoh-2). V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Dan izplačila nagrade predstavlja dan, ko je nagrajenec dejansko prevzel nagrado (osebno ali pošti). Posamezna nagrada v nagradne igre Praznujte poletje z Medotom ne presega vrednosti 42 EUR.

Obstaja možnost, da bodo nagrajenci ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade razporejeni v višji dohodninski razred. Organizator v zvezi s tem ne prevzema nobenih obveznosti.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi sodelujoči, ki izpolnijo obrazec za sodelovanje v nagradni igri skupaj z osebnimi podatki, izrecno soglašajo z zbiranjem osebnih podatkov za namen nagradne igre.
Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na www.medot-wines.com z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.


S sodelovanjem v nagradni igri Praznujte poletje z Medotom sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo zgolj v namene nagradne igre in pošiljanja darila nagrajencem ter za namen obveščanja s strani organizatorja, če se je sodelujoči s tem izrecno strinjal. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 in uvedbo GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre oz. njegov skrbnik ali zastopnik lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Domačija Medot, Trg 25. maja 8a, 5212, Dobrovo v Brdih ali na info@medot-wines.com. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca trajno izbrisali.
Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.

10. Preklic sodelovanja

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekličejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošljejo sporočilo organizatorju na elektronski naslov info@medot-wines.com. Po prejemu tega sporočila, organizator udeleženca izključi iz sodelovanja v nagradni igri.

11. Tolmačenje pravil nagradne igre

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu info@medot-wines.com. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. Spremembe okoliščin 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

14. Strinjanje s pravili in pogoji

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Medot Wines ter so ves čas trajanja nagradne igre dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

15. Ostalo

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@medot-wines.com

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 9.7.2024 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na na spletni strani organizatorja www.medot-wines.com. 

Dobrovo, 9.7.2024